Miejski Żłobek

w Orzeszu

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Odsłon artykułów:
17503

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 
 
 

Miejski Żłobek w Orzeszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji UE 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Żłobka w Orzeszu: www.zlobek.orzesze.pl
Dane teleadresowe jednostki: Miejski Żłobek w Orzeszu ul. Mleczna 44a, 43-180 Orzesze, kontakt telefoniczny: telefon stacjonarny: 32 723 30 36, telefon komórkowy 790 433 522, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
Data publikacji strony internetowej: 2018-12-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30.
Deklarację sporządzono w oparciu o samoocenę przeprowadzoną przez jednostkę.


Status pod względem zgodności z ustawą.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodów niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
§ zdjęcia z wydarzeń i grafiki nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
§ zamieszczone informacje w postaci załączników są dodane w postaci skanów z uwagi na charakter informacji niezbędny do opublikowania,
§ dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.
Wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, formatowane w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp.
Skróty klawiaturowe.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
§ [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
§ [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
§ Opera:
§ [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
§ [-] aby pomniejszyć widok
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor żłobka mgr Monika Bogusz, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 723 30 36 lub 790 433 522. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Procedura.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie przedmiotu żądania oraz sposób kontaktu. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż 7 dni od otrzymania żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest technicznie możliwe, szkoła informuje o tym niezwłocznie żądającego, przy czym termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę
w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej procedury może złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/


Dostępność architektoniczna.
Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli
Miejski Żłobek w Orzeszu usytuowany jest przy ulicy Mlecznej 44a z wejściem głównym od strony wschodniej, ogólnodostępne dla użytkowników: dzieci, rodziców, personelu, interesantów. Drugie wejście gospodarcze umiejscowione jest od strony zachodniej dla kontrahentów i personelu. Budynek jest jednokondygnacyjny. Do wejścia głównego prowadzi chodnik z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne jest zamykane, konieczne jest użycie dzwonka dla osób niebędących rodzicami i pracownikami przedszkola. Drzwi wejściowe otwierają się za pomocą czytnika elektronicznego dla osób upoważnionych (rodziców, pracowników) posiadających kartę magnetyczną. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Podjazd jest zabezpieczony poręczami. Sekretariat jest umiejscowiony tuż za wejściem głównym po lewej stronie.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W budynku żłobka korytarze prowadzące do sekretariatu i gabinetu dyrektora, szatni dzieci ,pomieszczeń wydawania posiłków oraz zmywalni są ogólnodostępne.. W budynku nie ma wind ani schodów, osoby niepełnosprawne ruchowo mogą poruszać się na wózku.
Opis dostosowań np. pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
W budynku żłobka nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Przed budynkiem żłobka znajduje się parking, na którym nie ma oznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na drugim parkingu przy ulicy Mlecznej znajduje się wydzielone i oznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych, tuż przy wyjeździe na ulicę.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku żłobka może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Żłobek nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.